ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ដោយពឹងផ្អែកលើវេទិកានៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិន ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតក្រុមស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ដែលផ្សំឡើងដោយវេជ្ជបណ្ឌិត និងអនុបណ្ឌិតក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស ដែលបានចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវវិជ្ជាជីវៈពាក់ព័ន្ធជាច្រើនឆ្នាំ។

រោងចក្រ
រោងចក្រ
រោងចក្រ
រោងចក្រ
b840fdee1
00a354f22
da5b70c7
83bd95b22
ae579b2b2
០១៤១d២e៧១