កញ្ចប់តេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ តេស្តរហ័ស 1/កញ្ចប់ [កន្សែងពោះគោ]